Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD obchodní společnosti

TLI s.r.o.

se sídlem Římská 2575/31a, Praha 2

identifikační číslo: 25008633

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265961

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese famiro.cz

 

Objednáte-li si na famiro.cz  produkt nebo službu znamená to, že vyslovujete touto objednávkou souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, zveřejněnými na stránkách famiro.cz.

 

     I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího TLI s.r.o., IČ 25008633 se sídlem Římská 2575/31a, Praha 2  (dále jen prodávající).

Kupující je povinen seznámit se se Všeobecnými obchodními podmínkami ( dále jen VOP) a s Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Současně bere kupující na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost při nezbytnou pro vyřízení reklamace. Pokud takovou součinnost neposkytne, lhůty pro vyřízení se prodlouží o čas, po kterou součinnost poskytnuta ze strany kupujícího nebyla.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice postupů a pojmů definované tímto Reklamačním řádem mají přednost před definicemi uvedenými ve VOP. Pokud Reklamační řád pojem nedefinuje, je chápán dle VOP a pokud ani VOP pojem nedefinují, je chápán ve smyslu příslušného právního předpisu.

V případě uplatnění servisu v rámci zakoupeného zboží či služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínkami dané smluvené služby.

Pro uplatnění záruky není potřeba záruční list, postačí účtenka nebo faktura s uvedením čísla objednávky.

Záruka běží ode dne převzetí zboží po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Pokud je zboží zakoupeno jako nové, platí záruční doba 24 měsíců ( výjimkou je kupující podnikatel); pokud je zakoupeno zboží jako použité platí záruční doba 12 měsíců.

U zboží, které se spotřebovává tzv. časem ( barvy, kosmetika, chemické přípravky, atd.) je možné uplatnit reklamaci maximálně v době omezené datumem spotřeby uvedeném na výrobku.

Jestliže je zboží zakoupeno podnikatelem na IČO, má možnost uplatnit reklamaci pouze do doby vyznačené na faktuře popř. v době dohodnuté individuálně v kupní smlouvě.

 

    II. Záruka za jakost

Ke každému zakoupenému zboží vystavuje prodávající doklad o zakoupení s uvedením zákonných údajů, nezbytných pro uplatnění záruky. Tento doklad o zakoupení věci nahrazuje pro účely uplatnění reklamace záruční list.  

II.1. Lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění ( reklamace)

Lhůta pro uplatnění reklamace počíná běžet  dnem převzetí zboží kupujícím.

Lhůta je :

 • U nového zboží ( včetně rozbaleného) 24 měsíců
 • U použitého zboží 12 měsíců
 • Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro reklamaci upravena odlišně

Lhůta pro uplatnění reklamace končí dnem, který se číselně shoduje se dnem kdy lhůta započala o příslušný počet měsíců později. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta, ale rozhodující je původní lhůta počínající běžet převzetím zboží kupujícím.

Pokud je vada uznána autorizovaným servisem, má kupující nárok na :

    a) Odstranění vady
    b) Výměnu vadné součásti věci
    c) Dodání nové věci bez vad
    d) Není-li ani jedno z výše uvedeného možné má kupující nárok na vrácení peněz

Tato ustanovení se nevztahují na případy, kdy kupující zboží poškodí ať úmyslně či omylem.

 

    III. Záruční podmínky

Pro správné uplatnění reklamace je nezbytné dodržet následující postup :

 1. Kupující po převzetí zboží zkontroluje jeho úplnost a nepoškozenost obalů
 2. Kupující při převzetí od přepravce zkontroluje stav zásilky, počet balíků, neporušenost obalů podle přepravního listu
 3. Kupující v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, tj. to, že balení obsahuje vše , co má být jeho obsahem dle objednávky
 4. Veškeré nesrovnalosti je nezbytné nahlásit prodávajícímu, a to :
 • buď při převzetí od přepravce vyznačit nesrovnalosti nebo poškození v předávacím protokolu nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout;
 • v případě zjištění poškození po převzetí zásilky neprodleně nahlásit poškození prodávajícímu prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na stránkách prodávajícího nebo prostřednictvím mailu reklamace@famiro.cz
 • vždy je doporučeno přiložit k oznámení fotodokumentaci poškození obalu popř. zboží

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

 

    IV. Uplatnění reklamace

Pro urychlení procesu reklamace doporučujeme uplatnit reklamaci zboží přímo u autorizovaného servisu, je-li u daného druhu zboží k dispozici.

Reklamaci může kupující uplatnit takto :

    a) Je-li součástí zboží záruční list popř. je-li uveden na dokladu o zakoupení záruční servis uplatní kupující reklamaci vždy v tomto servisním středisku
    b) Není – li možné uplatnit reklamaci v servisním středisku dle bodu a) je možné zvolit některou z následujících možností :

 • Prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e- mailu „ reklamace@famiro.cz
 • Odesláním poštou na adresu : TLI s.r.o., Nový Dvůr č.p. 28, PSČ 331 65 včetně vyplněného reklamačního formuláře
 • V případě rozměrného zboží popř. zboží vyšší hmotnosti zpravidla nad cca 15 kg je možné individuálně dohodnout v rámci uplatnění reklamace na žádost kupujícího s prodávajícím svoz tohoto zboží. V tomto případě se jedná o placenou službu.

Ve všech případech uplatnění reklamace musí zásilka obsahovat zboží včetně kompletního příslušenství, dále vyplněný reklamační protokol, který je k dispozici na stránkách prodávajícího, kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem prokázanou záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje pro řešení reklamace (zpáteční adresa, telefon). Bez těchto informací není možné reklamaci řešit.

Prodávající nebo autorizovaný servis vždy vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a to buď osobně při převzetí zboží autorizovaným servisem nebo mailem v případě uplatnění reklamace ostatními způsoby.

Kupující si je vědom toho, že pokud nedodá reklamované zboží včetně kompletního příslušenství , pak v případě odstoupení od kupní smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena snížena o cenu nedodaného příslušenství.

Pro rychlejší vyřízení reklamace je možné kontaktovat prodávajícího předem a dohodnout postup.

 
    V. Rozsah záruky

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé :

a) poškozením zboží vzniklém mechanicky popř. elektrickým přepětím
b) Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají např. teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je výrobcem určeno
c) Neodbornou instalací, zacházením obsluhou či zanedbáním péče o zboží
d) Provedením nekvalifikovaného zásahu
e) Úpravou zákazníka, vznikla-li vada touto úpravou
f) Poškozením přírodními vlivy či vyšší mocí
g) Použitím nesprávného popř. nekompatibilního příslušenství

 

     VI. Ověření závady

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím formou popisu závady v reklamačním formuláři.

Kupující bere na vědomí, že prodávající neprovádí placené opravy či odstranění vad zboží, ale pouze je zprostředkovává u autorizovaných servisů a případně zajišťuje dopravu a komunikaci. Prodávající nenese odpovědnost za provedení opravy.

Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit až po výslovném souhlasu kupujícího.

Je-li kupujícím podnikatel, a bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že je prodávající oprávněn přefakturovat kupujícímu náklady autorizovaného servisu na diagnostiku závady a dopravu dle ceníku příslušného autorizovaného servisu

    VII. Zamítnutí reklamace

Prodávající má právo zamítnout reklamaci v případě, kdy je reklamované zboží nebo jeho součásti silně znečištěné nebo nesplňují základní hygienické předpoklady pro bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení. V případě reklamace zboží vybaveného nádrží na palivo, musí být tato prázdná.

 
VIII. Lhůty pro vyřízení reklamace

 a) Kupující - Spotřebitel ve smyslu zákona 634/1992 Sb

Prodávající rozhodne o vyřízení reklamace zpravidla do 5ti pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba potřebná a přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace.

 b) Kupující -podnikatel

Je-li kupující podnikatel, prodávající rozhodne o reklamaci zpravidla do 30ti dnů ode dne jejího převzetí. Lhůta se může v jednotlivých případech lišit dle druhu zboží či služby.

    IX. Společná ustanovení

 Prodávající zjistí pro kupujícího potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. V případě uznané reklamace je nutné požádat o úhradu souvisejících nákladů na poštovné bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30ti dnů od konce lhůty pro vyřízení reklamace.

Po doručení zboží po odstranění vady je kupující povinen zkontrolovat úplnost zboží , k pozdějším námitkám nebude ze strany prodávajícího přihlíženo.

Kupující je povinen převzít reklamované zboží bez zbytečného odkladu do 30ti dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován. V případě, že reklamované zboží kupující nepřevezme nejpozději v poslední den lhůty, bude prodávajícím účtováno kupujícímu skladné za uložení zboží ve výši 30.-Kč vč. DPH za každý den prodlení. Pokud kupující nepřevezme zboží z vyřízené reklamace do 3 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení reklamace informován, vyhrazuje si prodávající zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

Při převzetí zboží musí kupující předložit doklad, na základě kterého bylo zboží předáno k reklamaci  a prokázat totožnost. Bez těchto informací může prodávající nebo jeho smluvní partner odmítnout zboží vydat. V případě právnické osoby bude zboží vydáno statutárnímu orgánu popř. osobě vybavené plnou mocí k převzetí zboží.

V případě, že předmětem reklamace je spotřební zboží ( tonery, osvětlení, baterie, kabely, atd.), použije se určená vyznačená životnost namísto záruky za jakost. Životností může být časové hledisko nebo počet použití a při uplatnění reklamace je nezbytné dodržet všechny stanovené podmínky.

 

    X. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád platí od 1.8. 2020

 

Formuláře ke stažení:


Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
Formulář pro uplatnění reklamace

Jak postupovat při reklamaci

 

V Praze dne  1.8.2020